Kódex správania

Tento kódex správania je schválený predstavenstvom Uponor Corporation. Vzťahuje sa na všetky skupiny spoločnosti Uponor (ďalej len ako "Uponor") zamestnancov a riaditeľov (ďalej len "zamestnanci"). Uponor vízia, hlavný účel a hodnoty sú zakotvené v tomto kódexe správania. 

Etika, zákony a predpisy 

 Uponor bude usilovať o dlhodobý rast podniku vytváraním pridanej hodnoty svojim zákazníkom. Zamestnanci musia vždy dodržiavať etické a právne normy v oblasti podnikania. Zamestnanci konajú profesionálne, čestne a majú dodržiavať najvyššie štandardy integrity. 

 Všetky Uponor spoločnosti a zamestnanci musia byť v súlade s duchom a literou príslušných medzinárodných a vnútroštátnych právnych predpisov a nariadení tam, kde Uponor podniká. Medzi tieto patria zákony a nariadenia na podporu spravodlivej hospodárskej súťaže; upravujúce verejne obchodovateľné cenné papiere; ochrana súkromia jednotlivcov; ochrana proti korupcii a riešenia bezpečnosti výrobkov, rovnako ako pracovné právo. Uponor rešpektuje ľudské práva, ako sú definované napríklad vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN. 

Konflikt záujmov, dary, a úplatky 

 Zamestnanci sa musia vyhýbať akémukoľvek konfliktu medzi ich vlastnými osobnými záujmami a záujmami Uponor. To zahŕňa, ale nie je obmedzené iba na, poskytovanie alebo prijímanie osobných darov alebo pohostenia od osôb, ktoré sú vo vzťahu s firmou, iné ako rozumné dary alebo pohostenie v rámci bežného obchodného styku Uponor, ktoré sú prijateľné a v súlade s platnými právnymi predpismi. Uponor zakazuje všetky úplatkárstva a zdrží sa účasti v každom praní špinavých peňazí. 

Uponor dôverné informácie 

 Obchodné tajomstvo spoločnosti Uponor a majetkové informácie sú cenným obchodným majetkom spoločnosti Uponor, a preto ich využívanie a ochrana sú nanajvýš dôležité. Najmä musí byť obchodné tajomstvo a iné dôverné informácie chránené zaistením dôverného použitia týchto informácií, a kde je to vhodné, hľadaním dodatočnej ochrany prostredníctvom registrácie práv duševného vlastníctva. 

 Zamestnanci, ktorí dostávajú, alebo získajú akékoľvek dôverné obchodné informácie alebo obchodné tajomstvá Uponor musia udržiavať tieto informácie v tajnosti a nesmú ich zverejňovať, na iné ako obchodné účely Uponor tretím stranám (vrátane priateľov a rodinných príslušníkov. 

Prostredie

 Uponor sa snaží trvalo zosúlaďovať záujmy ľudí, životné prostredie a hospodárstvo a prispieť k väčšej udržateľnosti vo svete. Uponor berie ohľad na environmentálne aspekty svojich produktov a neustále sa usiluje o zníženie celkového dopadu svojich obchodných operácií na životné prostredie, ako aj o podporu udržateľnosti pomocou ekologicky efektívnych produktov a služieb. 

Politika 

Uponor sa nezúčastňuje v politike a nepodporuje politické strany alebo skupiny finančne alebo inak. Zamestnanci zúčastňujúci sa politických aktivít, tak robia ako súkromné osoby a nie ako zástupcovia spoločnosti Uponor. 

Zamestnanci 

 Uponor je zodpovedný zamestnávateľ a podporuje rovnaké príležitosti pre svojich zamestnancov. Nie je dovolená žiadna diskriminácia napr. na základe rasy, národnosti, veku, náboženského vyznania, postihnutia, pohlavia, sexuálnej orientácie, členstva v odboroch, alebo politickej aktivity. Uponor nepovoľuje prácu detí, alebo nútenú prácu, to platí aj pre jeho dodávateľov. Uponor sa snaží poskytovať spravodlivé odškodnenie, ako aj bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov. 

Zákazníci a Dodávatelia

 Uponor sa zaväzuje k pomoci svojim zákazníkom uspieť, pretože to napomôže tiež k úspechu Uponor. Uponor usiluje o vzájomnú spokojnosť, vysokú kvalitu svojich výrobkov a služieb ktoré ponúka, reálne ceny a vynikajúci popredajný servis. Uponor bude zaobchádzať so všetkými zainteresovanými stranami s rovnakým prístupom ako ku všetkým svojim zákazníkom. Od Uponor dodávateľov sa očakáva, že spĺňajú rovnaké etické, sociálne, environmentálne normy a normy kvality, ako je stanovené v tomto kódexe správania. Uponor očakáva od svojich dodávateľov a ďalších obchodných partnerov, aby sa zoznámili s týmto kódexom správania. 

Implementácia

 Akékoľvek otázky týkajúce sa tohto kódexu správania by mali byť adresované Generálnej Rade spoločnosti Uponor a akékoľvek podozrenie na porušenie kódexu správania má byť nahlásené nadriadenému a/alebo Generálnej Rade spoločnosti Uponor a bude riadne riešené managementom spoločnosti. Každé podozrenie z porušenia musí byť prešetrené a vyriešené ako plne dôverné. Zamestnanci sú podporovaní ku kontaktovaniu svojich nadriadených v prípade nejasných situácií. 

 Akcie v rozpore s týmto kódexom správania, musia byť okamžite opravené a sú predmetom disciplinárneho konania až do a vrátane ukončenia pracovného pomeru. Uponor zabezpečí, že nedôjde k žiadnym negatívnym dôsledkom súvisiacim so sťažnosťou zamestnanca na porušenie tohoto kódexu správania.