Webová stránka a jej zásady ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia a osobných údajov

Spoločnosť Uponor sa zaviazala chrániť vaše súkromie a osobné údaje. Spoločnosť Uponor používa vysokú úroveň ochrany vášho súkromia a osobných údajov a spracováva vaše osobné údaje v súlade s platnou legislatívou a týmito zásadami ochrany osobných údajov. Výraz “osobné údaje” znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Tieto zásady ochrany osobných údajov uvádzajú všeobecné informácie o spôsobe, akým spoločnosť Uponor spracováva osobné údaje týkajúce sa webovej stránky www.uponor.com a jej ďalších prípadných podstránok (ďalej spoločne označované ako “Webová stránka”).

Webová stránka, produkty alebo služby spoločnosti Uponor môžu obsahovať prepojenia na webové stránky a služby ďalších spoločností, ktoré uplatňujú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, a služby tretích strán nainštalované vo vašom zariadení môžu povoliť prístup k informáciám na vašom zariadení. Spoločnosť Uponor odporúča pozorne si prečítať zásady ochrany osobných údajov takýchto tretích strán. Spoločnosť Uponor nenesie zodpovednosť za postupy pri ochrane osobných údajov ani s ňou súvisiaci obsah takýchto poskytovateľov služieb tretích strán.

Používaním tejto Webovej stránky a/alebo odoslaním osobných údajov spoločnosti Uponor ste si vedomí a súhlasíte, že vaše osobné údaje môžu byť spracované podľa informácií uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Ak tieto zásady ochrany osobných údajov neprijímate, spoločnosť Uponor vás vyzýva, aby ste nepoužívali Webovú stránku a neodosielali spoločnosti Uponor žiadne osobné údaje.


1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Uponor Corporation; v rámci miestnych webových stránok spoločnosti Uponor pre jednotlivé krajiny spoločne so svojou miestnou dcérskou spoločnosťou (spoločne ďalej ako “Uponor”). Prevádzkovateľa osobných údajov môžete kontaktovať na adrese:

Äyritie 20
FI-01510 Vantaa
Fínsko

2. Účel spracovania osobných údajov a právny základ spracovávania

Pri používaní Webovej stránky, určité osobné údaje, ktoré môžu s vami súvisieť, sa môžu pozbierať a spracovať.

Takéto osobné údaje možno využiť na nasledujúce účely podľa nevyhnutných zákonných záujmov spoločnosti Uponor v súvislosti s nasledujúcim (súčasne môže platiť viacero uvedených možností):

  • údržba a vývoj Webovej stránky, produktov a služieb spoločnosti Uponor;
  • marketingové a komunikačné účely, ako je vykonávanie prieskumu trhu, priameho marketingu, automatizovaného marketingu, informovanie o nových funkciách, nových produktoch alebo predstaveniach a osobitných akciách;
  • poskytovanie produktov a služieb, ako je napr. vytvorenie zmluvného vzťahu medzi vami a spoločnosťou Uponor, zaistenie funkčnosti a bezpečnosti produktov a služieb spoločnosti Uponor, vaša identifikácia a zabránenie možným zneužitiam, ich vyšetrovanie; a na
  • účely štatistiky a analýzy.

Ak s nami komunikujete cez Webovú stránku a/alebo sa zaregistrujete ako používateľ Webovej stránky (ak je uplatniteľné), spoločnosť Uponor môže v niektorých prípadoch tiež spracovávať vaše osobné údaje s odôvodnením, že takéto spracovanie je nevyhnutné na uplatnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Uponor, vykonanie prípravných opatrení v súvislosti so zmluvou alebo, v niektorých prípadoch, na základe vášho súhlasu.

V rozsahu, v akom spoločnosť Uponor spracováva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek a bez poplatku odvolať svoj súhlas, ktorý ste spoločnosti Uponor udelili na spracovávanie vašich osobných údajov. Upozorňujeme však, že takéto odvolanie môže znamenať, že už viac nebudete môcť používať všetky funkcie Webovej stránky, prípadne ďalších produktov alebo služieb, ktoré vám spoločnosť Uponor ponúka, pretože niektoré činnosti spracovávania osobných údajov, ktoré sa opierajú o váš súhlas, môžu byť neoddeliteľnou súčasťou takýchto funkcií, produktov alebo služieb.

3. Zhromaždené osobné údaje

Osobné údaje sa zvyčajne zhromažďujú, pri používaní Webovej stránky, zaregistrujete sa na používanie produktov a služieb spoločnosti Uponor alebo inak komunikujete so spoločnosťou Uponor. Medzi osobné údaje môžu okrem iného patriť aj časy prístupov, webová lokalita, z ktorej ste Webovú stránku navštívili, prepojenia, ktoré používate, stránky, ktoré navštívite, zobrazený obsah, a ďalšie podobné informácie, ktoré spoločnosť Uponor prijme prostredníctvom vášho prehliadača.

Spoločnosť Uponor vás môže ďalej požiadať o poskytnutie ďalších druhov informácií, ako sú vaše meno, e-mailová adresa, adresa bydliska, používateľské mená a heslá, súhlas, spätná väzba, vek, pohlavie a ďalšie údaje, ktoré nemajú citlivú povahu. Spoločnosť Uponor chce zdôrazniť, že niektoré osobné údaje, ktoré nemožno použiť na identifikáciu jednotlivca, sa môžu použiť na takúto identifikáciu, keď spoločnosti Uponor poskytnete svoje osobné údaje.

4. Bežné zdroje údajov

Osobné údaje sa zhromažďujú z nasledujúcich zdrojov:

  • informácie, ktoré ste poskytli priamo, alebo informácie odvodené od vašich činností v rámci Webovej stránky alebo pri inom kontaktovaní spoločnosti Uponor;
  • subdodávatelia spoločnosti Uponor v súvislosti s poskytovaním služieb týkajúcich sa Webovej stránky.
  • Verejne dostupné zdroje

 

5. Bežné šírenie údajov a prenos údajov mimo EÚ alebo EHP

Osobné údaje môže spoločnosť Uponor poskytnúť spoločnostiam v rámci svojej skupiny tiež mimo Európskej únie (“EÚ”) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (“EHP”) v súlade so zmluvou uzavretou medzi príslušnými subjektmi spoločnosti Uponor, ktorá zahŕňa štandardné zmluvné doložky Európskej komisie, ktoré zabezpečujú zavedenie primeraných opatrení na ochranu údajov. Osobné údaje uložené na serveri sa neprenesú mimo EÚ ani EHP.

Spoločnosť Uponor môže poskytnúť vaše osobné údaje povereným tretím stranám, ktoré spracovávajú osobné údaje v mene spoločnosti Uponor, na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje môžu takéto poverené tretie strany spracovávať tiež mimo EÚ alebo EHP v súlade so zmluvou uzavretou medzi spoločnosťou Uponor a takouto poverenou treťou stranou, pričom táto zmluva musí zahŕňať štandardné zmluvné doložky Európskej komisie, ktoré zabezpečujú zavedenie primeraných opatrení na ochranu údajov.

Spoločnosť Uponor môže navyše vykonávať marketingové činnosti a ďalšiu komunikáciu v spolupráci s partnermi spoločnosti Uponor a v súvislosti s týmto môže spoločnosť Uponor kombinovať informácie, ktoré o vás zhromaždila, s informáciami, ktoré o vás zhromaždili partneri spoločnosti Uponor, s cieľom napríklad vyhnúť sa nepotrebnej komunikácii a prispôsobiť správy spoločnosti Uponor na vás.

V prípade, že dôjde k predaju spoločnosti Uponor, nákupu z jej strany, zlúčeniu alebo zmene organizácie spoločnosti iným spôsobom, môže to zahŕňať, že spoločnosť Uponor poskytne vaše osobné údaje napr. potenciálnym a reálnym kupujúcim a ich poradcom.

Okrem vyššie uvedeného môže mať spoločnosť Uponor povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje správnym orgánom. Spoločnosť Uponor môže tiež poskytnúť a inak spracovať vaše osobné údaje v súlade s platnou legislatívou na účely ochrany svojich zákonných záujmov.

6. Princípy zabezpečenia a uchovávania údajov

Osobné údaje budú vo väčšine prípadov uchovávané v elektronickej podobe. Osobné údaje sa uchovávajú v uzamknutých priestoroch s obmedzeným prístupom a ochranou prostredníctvom identifikátora a hesla účastníka. Všetky fyzické kópie osobných údajov, ak existujú, sa budú uchovávať v uzamknutých priestoroch. Prístup a právo spracovávať informácie uchovávané v registri majú iba osoby, ktorých náplňou práce je spracovávať osobné údaje.

Spoločnosť Uponor uchováva vaše osobné údaje po dobu potrebnú na vyššie uvedené účely alebo v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak takéto požiadavky už neexistujú, vaše osobné údaje sa vymažú alebo anonymizujú takým spôsobom, aby ich viac nebolo možné k vám priradiť.

7. Automatizované rozhodovanie

Osobné údaje sa nepoužívajú na automatizované rozhodovanie, ktoré má pre vás právne alebo podobné dôsledky.

8. Práva používateľa

Právo na prístup: Máte právo skontrolovať svoje osobné údaje a dostať písomnú kópiu týchto osobných údajov. Kontrola je bezplatná.

Právo na prenosnosť údajov: V rozsahu, v akom spoločnosť Uponor spracováva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, alebo na účely zmluvy medzi vami a spoločnosťou Uponor, máte právo dostať svoje osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Uponor, v štruktúrovanej podobe, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tam, kde to je technicky možné, máte právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez prekážok zo strany spoločnosti Uponor.

Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Právo požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie: Máte nárok požiadať spoločnosť Uponor, aby opravila alebo vymazala vaše osobné údaje, ak sú neaktuálne, irelevantné, nesprávne, neúplné, inak nepresné alebo z iných právne akceptovateľných dôvodov. Máte tiež právo požiadať o obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov.

Oficiálna sťažnosť: Spoločnosť Uponor je presvedčená, že dokáže vyriešiť všetky problémy, ktoré môžete mať so spôsobom, akým spoločnosť Uponor spracováva vaše údaje. Zároveň však máte právo podať oficiálnu sťažnosť miestnemu štátnemu orgánu dozoru nad ochranou osobných údajov.

Ak si prajete uplatniť svoje práva, na adresu uvedenú v časti 11 zašlite písomnú požiadavku.

9. Používanie súborov cookie

Súbor cookie je zvyčajne malý, čiastkový údaj, ktorý sa odošle do vášho zariadenia z webovej stránky a uloží sa vo webovom prehliadači počas prehliadania webovej stránky. Pri opätovnom navštívení rovnakej webovej stránky môže webová stránka prevziať údaje uložené v súbore cookie, aby získala informácie o vašej predošlej aktivite. Ak si chcete prečítať viac o týchto technológiách a spôsobe, akým fungujú, navštívte napríklad webovú stránku http://www.allaboutcookies.org.

Občas sa môže súbor cookie uložiť do vášho počítača s cieľom zlepšiť pre vás efektivitu tejto Webovej stránky a/alebo služieb spoločnosti Uponor. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby súbory cookie prijímala. Nastavenia môžete zmeniť tak, aby ste zamietli všetky súbory cookie, prípadne aby sa pri odosielaní súboru cookie zobrazilo upozornenie.

Tieto zásady ochrany osobných údajov uvádzajú informácie o spôsobe, akým spoločnosť Uponor využíva súbory cookie a súbory a technológie podobné týmto súborom. Ak navštívite Webovú stránku a nastavenia vášho prehliadača prijímajú súbory cookie, spoločnosť Uponor to považuje za výslovný súhlas s používaním súborov cookie z jej strany.

Účely využívania súborov cookie
Používanie niektorých súborov cookie je nevyhnutné na fungovanie základných funkcií Webovej stránky. Tieto súbory sú nevyhnutné na správne fungovanie Webovej stránky a sú potrebné na poskytovanie príjemnej skúsenosti pri návšteve Webovej stránky.

Spoločnosť Uponor môže tiež používať súbory cookie na poskytovanie lepších služieb a produktov. Tieto súbory cookie sa používajú napr. na vylepšenie webovej stránky, jej prispôsobenie a inzerciu. Z vášho pohľadu to znamená, že si Webová stránka môže zapamätať napr. voľbu jazyka a krajiny, ktoré ste zvolili. Spoločnosť Uponor tiež vypracováva analytické profily s cieľom zistiť, čo je napríklad populárne medzi používateľmi. Spoločnosť Uponor sleduje, z ktorých miest používatelia vstupujú do obsahu Webovej stránky, aby mohla usporiadať Webovú stránky pre čo najlepší používateľský zážitok. Spoločnosť Uponor tiež počíta množstvo kliknutí na doplnky “Páči sa mi to” a “Tweetuj” a sleduje, ktorý obsah Webovej stránky bol zdieľaný alebo na ktorý sa odkazovalo. Tieto súbory cookie pomáhajú prispôsobovať obsah Webovej stránky jednotlivým používateľom, napríklad zobrazovaním cielených reklamných pútačov a odporúčaní. Spoločnosť Uponor tiež sleduje, aké typy odkazov sa používajú na vstup do Webovej stránky, aby mohla vyhodnotiť efektívnosť kampaní a akcií spoločnosti Uponor. Spoločnosť Uponor používa tieto súbory cookie na poskytovanie reklamného obsahu Uponor.

Dĺžka doby uchovávania informácií závisí od typu použitého súboru cookie. Platnosť súborov cookie vyprší po zatvorení prehliadača, zatiaľ čo perzistentné súbory cookie majú zvyčajnú dobu vypršania platnosti od dvoch mesiacov až do niekoľkých rokov.

10. Analýzy webovej stránky a informácie o návštevníkoch

Webová stránka využíva službu webovej analýzy, ktorú poskytuje napríklad spoločnosť Google, Inc (“spoločnosť Google”). Ak si chcete prečítať vyhlásenie spoločnosti Google o službe analýzy webových stránok, kliknite tu: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Používaním Webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás zo strany spoločnosti Google spôsobom a na účely, ktoré sú stanovené vo vyššie uvedenom vyhlásení.

Tretie strany, ako sú inzerenti, reklamné siete a poskytovatelia služieb sledovania, môžu nastaviť súbory cookie vo vašom zariadení pri navštívení Webovej stránky napríklad na to, aby vám poskytli cielenú reklamu alebo na vytvorenie štatistík o počte návštevníkov Webovej stránky. Keďže si váš webový prehliadač musí vyžiadať tieto reklamy zo serverov tretích strán, tieto tretie strany môžu zobrazovať, upravovať alebo nastavovať svoje vlastné súbory cookie, ako keby ste priamo požiadali webovú stránku z tretej strany.

Webová stránka používa doplnky sociálnych sietí, ako je tlačidlo “Páči sa mi to”, ktoré používa sociálna sieť facebook.com. Pri navštívení Webovej stránky váš prehliadač počas prihlásenia do sociálnej siete nadviaže priame spojenie so servermi sociálnej siete. Ak dôjde k odhláseniu zo sociálnych sietí počas návštevy Webovej stránky, váš prehliadač odošle sociálnym sieťam obmedzenejšie informácie. Na doplnky sociálnych sietí Webovej stránky sa vzťahujú podmienky ochrany osobných údajov a ďalšie zmluvné podmienky príslušných stránok sociálnych sietí. Informácie, ktoré sociálne siete zbierajú, nie sú poskytované spoločnosti Uponor bez vášho výslovného súhlasu.

11. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Upozorňujeme, že spoločnosť Uponor môže z času na čas tieto zásady ochrany osobných údajov zmeniť. V prípade každej zásadnej nepriaznivej zmeny spoločnosť Uponor zverejní oznámenie o takýchto zmenách na začiatku týchto zásad ochrany osobných údajov a na domovskej stránke Webovej stránky. Spoločnosť Uponor vám odporúča si z času na čas prečítať tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste mali o takýchto zmenách prehľad.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom našich zákazníckych služieb alebo nám napíšte na adresu: info-slovakia@uponor.com