Zásady ochrany údajov pre register žiadateľov o zamestnanie

Politika ochrany údajov pre register žiadateľov o zamestnanie

1. Správca

UPONOR, s.r.o. (s ohľadom na uchádzačov o zamestnanie, ktorí žiadajú o pozíciu v UPONOR, s.r.o.)
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Slovensko
+421232111300

Spoločnosť UPONOR, s.r.o. ďalej ako „Uponor”.

2. Kontaktná osoba

Peter Hromada
Severná 94, 900 25 Chorvátsky Grob
Slovensko
Telefón: +421911300801
e-mail: peter.hromada@uponor.com

3. Názov registra osobných údajov

Register osobných údajov žiadateľov o zamestnanie spoločnosti Uponor Slovensko.

4. Skupina subjektov údajov

Osoby zúčastňujúce sa na procesoch prijímania zamestnancov v spoločnosti Uponor v Slovenskej republike. 

5. Účel a právny základ spracovania osobných údajov 

Účelom tohto registra osobných údajov je riadenie procesov prijímania zamestnancov spoločnosti Uponor vrátane spracovania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie. V prípade, že uchádzač o zamestnanie požiadal o zamestnanie prostredníctvom služby webového portálu poskytnutej treťou stranou, uplatnia sa zásady ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov služieb tretej strany. Vyššie uvedené spracovanie môže zahŕňať spracovanie a vyhodnocovanie osobných údajov s cieľom obsadiť voľné miesta a informovať uchádzačov o výsledkoch procesu náboru. Spracovanie môže zahŕňať aj selektovanie uchádzačov o zamestnanie automatizovanými nástrojmi (na základe vyhľadávacích slov).

Spoločnosť Uponor má oprávnený záujem spracovávať osobné údaje na vyššie uvedené účely.

Osobné údaje žiadateľa o zamestnanie sa môžu uchovávať po ukončení procesu náboru, pokiaľ ich spoločnosť Uponor potrebuje na plnenie svojich povinností súvisiacich s náborovým procesom alebo pri nábore nových zamestnancov, avšak nie dlhšie ako 6 mesiacov. 

6. Obsah registra osobných údajov

V registri osobných údajov môže spoločnosť Uponor spracovať najmä tieto informácie: 

 • Základné informácie, ako napríklad: meno, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, pozícia;
 • Kvalifikačné údaje, ako napríklad: vzdelanie, pracovné skúsenosti, povolenia a povolenia, diplomy, osvedčenia, životopis, motivačný list, jazykové znalosti,
 • Údaje o kompenzácii: žiadosť o plat;
 • Fotografia (ak ju odovzdá žiadateľ o prácu);
 • Odkazy a základné informácie o rozhodujúcej osobe (napr. meno, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo);
 • Odkazy na osobné profily, napr. v aplikáciách sociálnych médií, ako je LinkedIn (ak ich odovzdá žiadateľ o prácu);
 • Videozáznamy zaznamenané počas možných vide rozhovoroch; a
 • Hodnotiace údaje: hodnotenie a pripomienky zamestnancov spoločnosti Uponor Group. 

7. Pravidelné zdroje informácií

Údaje sa zhromažďujú primárne od každého subjektu údajov. Ako to umožňujú platné právne predpisy, osobné údaje sa môžu v niektorých situáciách zhromažďovať z iných zdrojov ako priamo od subjektu údajov. 

Spoločnosť Uponor informuje každý subjekt údajov o spracovaní údajov vrátane všetkých zdrojov údajov tretích strán a údajov zhromaždených z takýchto zdrojov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Údaje sa zadávajú do registra osobných údajov subjektom údajov, personálnym oddelením skupiny Uponor Group a manažérom náboru počas procesu náboru. 

8. Zverejňovanie a prenos osobných údajov mimo územia EÚ/EHP 

Spoločnosť Uponor môže zverejňovať a prenášať osobné údaje mimo EÚ/EHP v súlade s obmedzeniami stanovenými príslušnými právnymi predpismi a s výhradou týchto obmedzení:

 • spoločnostiam patriacim do skupiny Uponor v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi príslušnými spoločnosťami Uponor, obsahujúcou štandardné zmluvné doložky Európskej komisie, ktoré zabezpečujú zavedenie primeraných opatrení na ochranu údajov, ako aj oprávneným tretím stranám v rozsahu, v akom sa zúčastňujú pri spracúvaní osobných údajov na účely uvedené v tomto registri osobných údajov. Osobné údaje môžu spracovávať takéto oprávnené tretie strany aj mimo EÚ alebo EHP v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi spoločnosťou Uponor a touto oprávnenou treťou stranou, ktorá zahŕňa štandardné zmluvné doložky Európskej komisie, ktoré zabezpečujú zavedenie primeraných opatrení na ochranu údajov. Spoločnosť Uponor zaväzuje tieto tretie strany, aby zachovávali dôverné a primerane zabezpečené takéto prenesené osobné údaje. alebo
 • na základe súhlasu; alebo
 • ako to dovoľujú príslušné právne predpisy.

Z technických dôvodov a z dôvodov súvisiacich s používaním údajov môžu byť osobné údaje uložené na serveroch externých poskytovateľov služieb, ktorí môžu spracovať údaje v mene spoločnosti Uponor.

Akékoľvek prenosy osobných údajov sa vykonajú v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (2016/679) a všetkými platnými povinnými právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

9. Práva subjektov údajov

Pokiaľ sa neuplatňujú žiadne obmedzenia, každý subjekt údajov má právo na prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré má o ňom spoločnosť Uponor k dispozícii. Každý subjekt údajov má tiež právo požadovať, aby spoločnosť Uponor opravila, vymazala alebo prestala používať akékoľvek nesprávne, nepotrebné, neúplné alebo zastarané osobné údaje. Každý subjekt údajov môže tiež stiahnuť akýkoľvek súhlas, ktorý predtým poskytol, a namietať proti priamemu marketingu. 

Akékoľvek požiadavky by mali byť zaslané kontaktnej osobe uvedenej v časti 2 vyššie. Spoločnosť Uponor spracuje všetky žiadosti čo najskôr. V prípade nespokojnosti s rozhodnutím alebo konaniami spoločnosti Uponor, každý subjekt údajov má právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu údajov svojej krajiny.

10. Zásady zabezpečenia osobných údajov - technické a organizačné kontroly

Spoločnosť Uponor zabezpečí, aby sa v celej jej organizácii zaviedli a udržiavali dostatočné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Ďalej spoločnosť Uponor zabezpečí, aby každý prenos alebo zverejnenie osobných údajov opísaných v tomto registri osobných údajov tretím stranám podliehalo spoločnosti Uponor, ktorá zabezpečila primeranú úroveň ochrany údajov dohodami alebo inými prostriedkami požadovanými zákonom.

Technické kontroly:
Fyzický materiál je uložený v uzamknutých priestoroch s obmedzeným prístupom. Všetky systémy IT sú zabezpečené pomocou softvéru na ochranu operačného systému. Prístup k systémom vyžaduje zadanie používateľského mena a hesla a prenos dát sa uskutočňuje prostredníctvom kanálov v dôsledným šifrovaním.

Organizačné kontroly:
V rámci organizácie prevádzkovateľa je personál poučený o používaní osobných údajov a prístup k informačným systémom vrátane osobných údajov je obmedzený na osoby, ktoré majú právo na prístup k nim na základe svojich pracovných úloh alebo povinností a ktoré podliehajú dôvernosti povinnosti týkajúce sa osobných údajov.